EU:s Stockholmsprogram ger inhuman flyktingpolitik

Nu samlas EU:s ministrar för att diskutera Stockholmsprogrammet, ett avtal för förstärkt kontrollsamhälle och rasistisk flyktingpolitik.

Denna vecka samlas EU:s ministrar för rättsliga och inrikes frågor till ett informellt ministerrådsmöte i Stockholm. Det handlar om Stockholmsprogrammet, som ska ange ramarna när det gäller polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik för åren 2010-2014. Programmet kommer att behandlas vid ministermötet i Stockholm för att slutligen antas av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i december i Bryssel.

Visionen för arbetet med Stockholmsprogrammet är, enligt den svenska regeringen, ”ett tryggare och öppnare Europa där enskildas rättigheter värnas”. Men grunden för programmet är Nicolas Sarkozys migrationspakt från 2008 som nu fått uppbackning av EU:s ”Framtidsgrupp”. Den startades på eget bevåg av Tysklands federala minister Wolfgang Schäuble och EU-kommissionären för inrikesfrågor, Franco Frattini. De har tagit fram en önskelista som innehåller utvecklade polisdatabaser, ett centralt befolkningsregister, ökad kontroll av internet, gemensamma deportationsflygplan, mer insatser från militär och polis utanför EU, mer samarbete mellan säkerhetspoliser.

Gästarbetare
Ett av förslagen till Stockholms-programmet är att invandringen till EU ska utgå från respektive medlemsstats behov. Det handlar om högutbildade gästarbetare som ska få ”blått kort” till Europa. Diskare och vårdbiträden finns redan så det räcker.

Samtidigt ska den illegala invandringen stoppas. Ett gemensamt asylkontor upprättas. EU-kommissionen får i uppdrag att till 2012 ta fram en gemensam procedur för asyl. En viktig del är att flyktingar ska söka asyl redan i sina hemländer eller i länder de passerar på vägen. Samarbetet med ursprungsländerna ska bli bättre. Vidare ska återsändandet, utvisningarna, bli mer effektiva. Stora resurser ska läggas på att tvinga krisdrabbade länder att ta tillbaka människor de inte kan ta hand om.

På Stockholmsprogrammets dagordning står också att öka övervakningen vid gränserna.

Gränskontrollerna ska effektiviseras, bland annat med biometriska viseringar, och gränsbevakningsbyrån Frontex få ökade anslag. Redan idag har EU:s yttre gränser militariserats. Frontex används för att stoppa migranter som försöker ta sig in i Europa, vilket bidragit till att tusentals afrikaner under en tioårsperiod omkommit i Medelhavet under desperata försök att ta sig in i EU.

Det handlar alltså, trots den svenska regeringens löften, mer om att stänga till om Fästning Europa än om att öppna dörrarna utåt. I själva verket har Sverige accepterat EU:s restriktiva invandrings- och asylpolitik. I september 2008 konstaterade riksdagens informationstidning: ”När Sverige gick med i EU var asylpolitiken något vi aldrig skulle samarbeta kring. Nu går den svenska regeringen i täten för en gemensam flyktingpolitik. Många tror att det leder till skärpta regler för Sveriges del.”

Säkerhetspolitik
Stockholmsprogrammet innebär också att samarbetet när det gäller säkerheten inom EU ska förstärkas. EU-kommissionen menar att de framsteg som har åstadkommits under de senaste åren är otillräckliga, särskilt inom flera av de områden som hör till EU:s så kallade tredje pelare, framför allt förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, polissamarbete och krishantering. Utvecklingen inom området bekämpande av terrorism, som är en av de viktigaste politiska prioriteringarna, har enligt kommissionen dock varit tillfredsställande.

Frågor om informationsutbyte kommer antagligen att få betydande uppmärksamhet i Stockholmsprogrammet. Samarbetet och informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i medlemsländerna ska byggas ut, liksom samarbetet mellan medlemsländernas säkerhets- och underrättelsetjänster. ”Framtidsgruppen” föreslår exempelvis förbättrade möjligheter till dataöverföring mellan medlemsstater. Det finns även önskemål att av effektivitetsskäl upprätta en teknisk plattform i form av en ny EU-myndighet som samordnar de olika informationssystemen SIS (Schengen Information System) och VIS (Visa Information System).

Det sker en utbyggnad av EU:s repressiva strukturer för att registrera, övervaka och kontrollera personer och grupperingar som anses suspekta eller utgöra hot mot den inre säkerheten eller den bestående samhällsordningen. Under förevändning av att man bekämpar terrorism, illegal invandring och internationell brottslighet rustas EU upp till en centralistisk och polisiär kontrollstat.

Den svenska regeringens ambition är att effektiv brottsbekämpning ska ”balanseras med åtgärder som garanterar enskildas rättigheter”. Men människorättsorganisationen European Civil Liberties Network (ECLN) har publicerat ett uttalande som menar att EU:s Stockholmsprogram utgör en attack på medborgerliga och mänskliga rättigheter, och uppmanar till aktivt motstånd mot farliga auktoritära tendenser inom EU och det civila samhället och individer att verka för ett demokratiskt Europa.

Övervakningssamhälle
Tony Bunyan, redaktör för den antirasistiska tidskriften Statewatch, varnar för att EU är i färd med att skapa ett gigantiskt övervakningssamhälle:

– Framtida generationer, för vilka detta kommer att vara en fullt utvecklad verklighet, kommer att se tillbaka på denna tid och med rätta fråga sig, varför agerade ni inte för att stoppa detta?

GÖSTA TORSTENSSON
Proletären nr 29, 2009

Source: http://www.proletaren.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1964&Itemid=1