Svenska

svenska

EU:s Stockholmsprogram ger inhuman flyktingpolitik

Nu samlas EU:s ministrar för att diskutera Stockholmsprogrammet, ett avtal för förstärkt kontrollsamhälle och rasistisk flyktingpolitik. Denna vecka samlas EU:s ministrar för rättsliga och inrikes frågor till ett informellt ministerrådsmöte i Stockholm. Det handlar om Stockholmsprogrammet, som ska ange ramarna när det gäller polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik […]

Slut upp i demonstration mot EU:s ökade kontroll, övervakning och militarism

För inre och yttre frihet! Stoppa Stockholmsprogrammet! 15 Juli kl 17.00 Samling på Södermalms torg. Avmarsch mot Medborgarplatsen där det kommer bli tal och musik. Vi vägrar att bara se på när EU satsar allt mer på att bygga ett övervakningssamhälle, reser allt högre murar kring Europa och urholkar asylrätten. När det framväxande överstatliga EU […]

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?

En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet. Denna nya plan kommer att benämnas Stockholmsprogrammet. Osäkerheten om Lissabonfördragets ikraftträdande, den kommande folkomröstningen i Irland och den ekonomiska krisen är några faktorer som kan leda till att Stockholmsprogrammet inte blir lika ambitiöst som vissa kanske […]

Stockholmsprogrammet – ännu en integritetskränkare

EU har aldrig varit bra på frågor som rör integritet och beslutar hela tiden om fler integritetskränkare. Nu kommer det ännu en – det näst intill okända Stockholmsprogrammet som är EU-kommissionens slutgiltiga förslag om riktlinjer för närmare polissamarbeten, gränskontroll, internet, straffrätt, civilrätt och visumregler. Men vad kommer det innebära för integriteten? Hur stor övervakning och […]

Stockholmsprogrammet

Var femte år uppdateras EU sin femårsplan för polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik. Tampereprogrammet (2004-2004) följdes av Haagprogrammet (2004-2009) och nu är det dags för – Stockholmsprogrammet (2010-2014). Processen för att ta fram sådan program är lång och EUs ministerråd tillsatte januari 2008 en framtidsgrupp för detta ändamål. […]

Säg nej till EU: s Stockholmsprogram!

Under andra halvan av 2009 är Sverige ordförandeland i EU. På dagordningen står bland annat en femårsplan för utvecklingen av det så kallade ”området för frihet, säkerhet och rättvisa”. Det handlar om en gemensam europeisk politik kring asylrätt, gräns-kontroll och övervakning samt polisiära och militära insatser. Nätverket Statewatch, som samlar aktivister, forskare, jurister och journalister […]

Stäng ner Stockholmsprogrammet

I juli läggs EU:s nya “Femårsprogram för inrikes- och rättsliga frågor” fram, som kommer att slutgiltigt antas i december. Efter Tammerfors 1999 och Haag 2004 ska ett nytt “femårsprogram” för den europeiska inrikespolitiken beslutas under svenskt EU-ordförandeskap (ett gigantiskt kliv för det europeiska säkerhetssamarbetet). Medan de riktlinjer som togs fram under Haagprogrammet har ratificerats av […]

Rasera säkerhetsarkitekturen! Upprop för „Summer of Resistance‭ ‬2009‭“

Rasera säkerhetsarkitekturen! Mot Nato, G20, G8, Frontex och "Stockholmprogrammet". Sedan i slutet på förra milleniet har det skett en förändring i Europeiska unionens "säkerhetsarkitektur", en förändring som påskyndades efter 11 september-attacken 2001 i USA. Synbara fenomen är sammanflätandet av inre- och yttre säkerhet, en sammanslagning av polisiära myndigheter, underrättelsearbete och förenklat datautbyte. På den tekniska […]